یادداشت روز

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

دکتر مهدی کریمی تفرشی می گوید: محصولات گلهای نوین مناسب با ذائقه جوانان با بسته بندی های جدید با رعایت اصالت و نوستالژی گلها روانه بازار می شود.

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

>