منابع مردم در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد!
منابع مردم در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد!

سجادی یادآور شد: با توجه به تجربه گذشته طرح های پس انداز چند ساله چندان موفق نبوده است.

عبدالخالق سجادی، از مدیران سابق نظام بانکی کشور به طرح بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به جوانان اشاره کرد و به خبرنگار اقتصادی ایونا گفت: یکی از روش های جمع آوری وجوه، جمع آوری منابع توسط بانک ها می باشد که بتوانند با این روش تسهیلاتی ارائه دهند.

او در این باره توضیح داد: بانک ها به طور طبیعی این منابع را ندارند و تعهداتی را دولت برای اینها در نظر گرفته را باید از طریق مردم جمع آوری کنند یا از طرح های پس انداز استفاده شود.

وی یکی دیگر از روش های پرداخت تسهیلات بانکی را چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی دانست و افزود: روش دیگر می تواند از طریق پس اندازها باشد. اینکه پس اندازها تا چه اندازه می تواند مشوق برنامه ها یا طرح های بانک مسکن باشد جای سوال دارد.

سجادی یادآور شد: با توجه به تجربه گذشته این طرح ها چندان موفق نبوده اند.

او می گوید: یکی از راه های تامین کسری بودجه تامین تسهیلات از طریق سیستم بانکی است که می توان از طریق فروش سهام در بورس کسری بودجه تامین را تامین کرد.

سجادی اظهار داشت: چون بانک ها عمدتا در بورس هستند این تداخل صورت می گیرد که در جهت مثبت یا منفی حرکت کنند که در بخش سرمایه گذاری های مولد و گاهی در بخش واسطه گری انجام می گیرد.

معصومه عاروان