10:59 , 1402/6/27
کد خبر: 000033447
بازدید: 1133
شهرداری تهران به دنبال تسهیل خانه دار شدن تهرانی ها

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران اقدامات این سازمان در جهت تسهیل در خانه‌دار شدن تهرانی‌ها را بیان کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا، مهدی هدایت اعلام کرد: این سازمان با ایجاد قرارگاه مسکن، تدابیر گسترده‌ای را برای تسهیل در تأمین مسکن انجام داده است. این تدابیر شامل ابطال ۳۸ تفاهم‌نامه با نهادها، دستگاه‌ها، و بخش خصوصی با ظرفیت تأمین ۵۳۰ هزار واحد مسکونی است. تاکنون ۲۶۰ پروژه از این تفاهم‌نامه‌ها به مراحل نهایی فرآیند صدور پروانه رسیده‌اند که از آنها ۱۷۶ هزار واحد مسکونی در حالت نهایی فرآیند صدور پروانه قرار دارند.

بر اساس گزارش سایت شهر، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: آغـاز اجـرای ۱۹ پـروژه مسـکونی بـه ظرفیـت ۱۲ هزار واحـد مسـکونی از سـوی سـازمان نوسـازی و در قالـب مشـارکت بـا سـرمایه گذاران(سـازمان نوسـازی از سـال ۱۳۸۴ تـا قبـل از ایـن دوره تنهـا ۵ هزار واحـد مسـکونی را بـه مرحلـه اجـرا رسـانده بـود)، اجــرای محلات الگـو بــرای شــکل دهــی بــه قلمروهای هویتی مشخص و برخوردار از الگوهــای معمــاری ایرانــی-اسـلامی و فناوری‌هــای نویــن و معمـاری سـبز( این طرح در محلـه نفرآبـاد در منطقـه ۲۰ و اراضـی موسـوم بـه تره‌بـار در منطقـه ۱۹ در حـال اجـرا بـوده و اراضـی تهرانسـر در منطقـه ۲۱ ، پـادگان کمیـل و نیز در سـایر محلات هم در دسـت برنامه‌ریـزی و توافـق نهایـی بـا شـرکا اسـت)، توافــق بــا دســتگاه‌های نظامــی درخصــوص ۷ ســایت نظامــی(طــی آنهــا ضمــن تامیــن حــدود ۲۵ هزار واحــد مســکونی توســط دســتگاه‌های مربوطــه، ۱۵۰ هکتــار عرصــه نیــز بــرای تامیــن خدمــات در اختیــار شــهرداری قــرار می‌گیــرد)، فراهم‌ سازی مقدمات طرح‌های فروش متری مسکن و راه‌اندازی سازمان اجاره‌داری با هدف بهبود استطاعت پذیری مسکن ازجمله اقدامات سازمان نوسازی شهر تهران است.

 

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید