اینترنت کودک

در روز های گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه طرح اینترنت کودک از سوی عیسی زارع پور معرفی شد.

پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز Ivna-گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: همزمان با دغدغه جهانی و شکل گیری ادبیات مشترکی در جهان برای حفاظت از کودکان در فضای اینترنت، برای متولیان صیانت از کودکان و نوج...

پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز Ivna-گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: همزمان با دغدغه جهانی و شکل گیری ادبیات مشترکی در جهان برای حفاظت از کودکان در فضای اینترنت، برای متولیان صیانت از کودکان و نوج...

آخرین اخبار