کتاب «تحلیل فلسفی نظریه‌های سازمان و مدیریت»
کتاب «تحلیل فلسفی نظریه‌های سازمان و مدیریت»

دکتر رنگریز دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی نویسنده این کتاب گفت: این کتاب می تواند به عنوان یک منبع بسیار مناسب و مفید مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.

«نوشتن پیشگفتار برای یک کتاب به معنای بازنمود هنرمندانه اندیشه‌های یک اثر همواره یکی از دغدغه‌های ذهنی هر مولف به شمار می‌آید. مولف بر این باور است که سنجیده‌ترین دیباچه ها بر کتاب «تحلیل فلسفی نظریه‌های سازمان و مدیریت» در برابر سخنان دلنشین و هنرمندانه صاحبنظران علم مدیریت که دارای اندیشه علمی، اخلاق حرفه‌ای و نوشتار هنرمندای هنرمندان آنان کمرنگ می‌نماید.»

کتاب تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت به نویسندگی دکتر حسن رنگریز دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی می‌باشد که شرکت چاپ و نشر بازرگانی انتشارات آن را برعهده داشته است.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna، دکتر حسن رنگریز دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی به خبرنگار ایونا در خصوص این کتاب گفت: کتاب «تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت» می تواند به عنوان یک منبع بسیار مناسب و مفید مورد استفاده دانشجویان رشته‌های مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت راهبردی و مدیریت سازما‌ن‌های دولتی ایران برای درس «تحلیل فلسفی نظریه‌های سازمان و مدیریت»،«فلسفه نظریه‌های سازمان و مدیریت»،«مبانی نظری و فلسفی نظریه‌های سازمان و مدیریت با رویکرد تطبیقی با اسلام»و «مبانی فلسفی تئوری‌های مدیریت دولتی» و «نقد و بررسی نظریه‌های سازمان و مدیریت» با هدف ایجاد فضایی مناسب و پویا جهت مطالعه و بررسی مطالب و تحقیقات اساسی و جدید به منظور احاطه نسبتاً کامل و اجمالی دانشجویان به تئوری‌های مدیریت و بنیادهای فلسفی آنها، ایجاد نگرش به باز و گسترده نسبت به مباحث و نظریه‌های مدیریت، همچنین ایجاد زمینه‌های نظری جهت نیر دانشجویان به قدرت تحلیلی بالاتر و ایجاد نگرش علمی متعادل و هماهنگ در جنبه‌های تئوریک و عملی مدیریت در مقطع دکترا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور واقع گردیده و گام کوچکی در جهت غنی بخشی فرهنگ مدیریت قرار گیرد. با این همه لغزش‌ها و کاستی‌های این کتاب بر همه فرهیختگان را روشن است و از همین رو مولف به راهنمایی های صاحبنظران دانش‌پژوه چشم دوخته تا چاپ‌های بعدی را پربارتر سازد.

وی با بیان اینکه کتاب حاضر که شامل ۱۱ فصل می باشد، گفت: فصل اول در جستجوی چارچوب، فصل دوم پارادایم کارکردگرا، فصل سوم نظریات سازمان و مدیریت در پارادایم کارکردگرا، فصل چهارم پارادایم تفسیر گرافی، فصل پنجم نظریات سازمان و مدیریت در پارادایم تفسیر گرا، فصل ششم پارادایم انسان گرایی بنیادی، فصل هفتم نظریات سازمان و مدیریت در پارادایم انسان‌گرایی بنیادی، فصل هشتم پارادایم ساختارگرایی بنیاد، فصل نهم نظریات سازمان و مدیریت در پارادایم ساختارگرایی بنیادی، فصل‌دهم پارادایم فلسفه اسلامی و فصل یازدهم نظریات سازمان و مدیریت در پارادایم فلسفه اسلامی است.

رنگریز در پایان گفت: تذکر این نکته حائز اهمیت است که خواننده با عشق و علاقه به تعمق در مسائل و تصمیم به درک و هضم مطالب فصول کتاب را قرائت کند و مطالعه کتاب را از آغاز فصل اول شروع نماید و به ترتیب فصول پیش رود تا ارتباط سلسله مطالب را از دست ندهد فصول این کتاب مانند رشته زنجیر به یکدیگر پیوسته است. لذا، رعایت این نکته لازم است که فصول مابعد بدون مرور فصول ماقبل مطالعه نشود تا نتیجه صحیح و کامل و حداکثر فایده از مطالعه آن حاصل گردد.

سیده ایمان مسئله گو